Otevřený knihovní systém Koha

Knihovní systém je systém, který je integrován v knihovnách za účelem automatizace knihovních procesů. Mezi typické funkce (moduly) knihovního systému patří: správa cirkulací katalogizace správa seriálů správa akvizicí OPAC (online public access catalog) případně samostatný MVS modul pro mimoknihovní výpůjční služby Tuto funkcionalitu poskytuje otevřený systém Koha zcela zdarma. Koha (což znamená Dar) je software, který je vyvíjen samotnými knihovníky…

O portálu sos.knihovna.cz

Portál obsahuje rady a návody pro zakladatele knihoven, kteří chtějí nebo založili knihovnu pod jiným subjektem, který definuje knihovní zákon. V praktickém důsledku se jedná o dva druhy knihoven. Jednak jsou to knihovny, jejímž hlavním předmětem činnosti je knihovnictví (knihovny založené pod právnickou osobou–spolkem), jednak knihovny jako organizační součást samostatné organizace, kdy hlavním předmětem není knihovnická činnost (knihovny založené neziskovou…

Miniknihovny

Miniknihovny=místo, které slouží ke sdílení a výměně knih. Základním principem miniknihoven je bezplatné a svobodné půjčování knížek, které stojí na jednoduchém pravidlu půjč si knihu  -  vezmi si knížku a zase ji vrať nebo přines nějakou jinou. Cílem miniknihoven je propagovat literaturu a vztah ke knížkám. U nás tuto aktivitu zašťitují studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví na FF MU…

Jak založit knihovnu pod spolkem

Pro založení knihovny je potřeba právní subjektivita. Zřizovatel knihovny musí být fyzická nebo právnická osoba. Zřizovatelem může být státní či soukromá instituce, územní samosprávný celek (stát, obce) nebo soukromá osoba. Každý zřizovatel má svá práva a povinnosti, které mu určuje knihovní zákon (Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb). Založené knihovny, které se…

Jak se stát zřizovatelem (založení spolku)

Chcete vytvořit knihovnu ve vašem okolí, ale nemáte zřizovatele, můžete založit knihovnu vlastní a to pod spolkem (spolek=společenství lidí nebo právnických osob). Nechte se inspirovat dobrou praxí (viz Knihovna Průhonice). DŮLEŽITÉ VĚDĚT Právnické ukotvení POZOR ZMĚNA v Občanském zákoníku Nový Občanský zákoník (1. 1. 2014) rozlišuje tři typy právnických osob soukromého práva (korporace, fundace a ústavy). Občanský zákoník podrobněji upravuje…

Dětský koutek

Dětský koutek ocení rodiče a starší sourozenci, kteří při  výběru vlastních knih mohou děti ponechat v bezpečném prostoru knihovny – dětském koutku. Dětský koutek slouží především dětem, které si zde mohou bezpečně hrát, prohlížet knížky, získávat pozitivní vztah ke knihovně, získávat první čtenářské návyky a zážitky. DŮLEŽITÉ VĚDĚT Dětský koutek: místo v prostorách knihovny, které je určené dětem ke hraní, místo,…

Dary

Jedním ze zdrojů, jak rošířit knihovní fond, jak si vybavit knihovnu nebo jak získat jiné finanční prostředky na financování služeb knihovny, je příjem knižních i neknižních darů. Dary dělíme podle kritérií na dary věcné (hmotný a nehmotný majetek, který je použit pro účely knihovny; přijetí věcného daru podléhá občanskému právu (darovací smlouva) nebo daňovým předpisům) a peněžní (peněžní dar je určený…

Granty pro knihovny

Knihovny by měly aktivně vyhledávat další (doplňkové) finanční zdroje a ty využít na zlepšení služeb a nebo rozšíření možností knihovny. Pomocí grantů mohou knihovny rozpočet (jedná se o dotace získané na základě v účasti v grantovém řízení). DŮLEŽITÉ VĚDĚT Oblast grantů pro knihovny metodicky zpracovává Národní knihovna. Více informací Strukturální fondy Evropské Unie Finance můžeme čerpat z dotací (dotace =…

Knihovnická komunita

  TIPY, NÁPADY, RADY Jak se aktivně podílet na budování knihovnické komunity: Svaz knihovník a informačních pracovníků České republiky (SKIP) Mezinárodní knižní veletrh Praha (Světknihy) Celé Česko čte dětem (čtěte dětem 2o minut) Národní seminář informačního vzdělávání (NáSer) Noc s Andersenem Library Marketing Thuesday Libdesign     Další knihovní služby, které můžete pořádat: Filmový klub Nízkoprahový klub Dětský koutek Autorská…

Knihovna a dobrovolníci

Dalším zdrojem financování provozu knihovny… Knihovny mohou využít příležitostí, které jim nabízí zákon o dobrovolnické službě (například mohou žádat o státní dotaci na dobrovolníky). Díky novelizaci zákona o dobrovolné službě, se knihovny řadí k organizacím, které se mohou akreditovat a tím žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě. Jediné co musí udělat, je podat žádost o…